Regulamin

REGULAMIN BIEGU  „RECEPTA NA ZDROWIE”

I. ORGANIZATOR TECHNICZNY

 • 1. Organizatorem technicznym i wykonawcą biegu jest ATTIS Magdalena Solarz, właściciel marki MATOMI SPORT. Adres internetowy: www.matomisport.pl
  Kontakt: Tomasz Brzeziński (dyrektor sportowy biegu) – 512551748, Michał Solarz – 781501511.
 • 2. Organizator tytularny: Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

II. CEL

 • 1. Integracja środowiska farmaceutycznego i przyjaciół farmacji z całej Polski.
 • 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • 2. Promocja aktywności fizycznej.
 • 3. Promocja miasta i terenów leśnych w regionie łódzkim.
 • 4. Promocja zdrowia, poprzez przeprowadzenie darmowych badań medycznych i aktywnego spędzania czasu w rodzinnym gronie.

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 1. Termin biegu głównego – 12 czerwca 2021, dystans – 10 kilometrów (trasa nie posiada atestu).
 • 2. Start i meta: przy obiektach „Arturówek", ul. Skrzydlata 75. Łódź
 • 3. Start biegu o godzinie 12:00. Start biegów dziecięcych od 10:00
 • 4. Trasa biegu głównego będzie wyznaczona na terenie Lasu Łagiewnickiego na pętli 5 kilometrowej.

IV. BIEGI DZIECI i MŁODZIEŻY

Na tej samej trasie, przy skróconych dystansach, odbędą się również biegi dla dzieci i młodzieży farmaceutów i przyjaciół farmacji.

Start biegów:

7-9 lat (roczniki 2014-2012) dystans 300 metrów – godzina 10:00

10-12 lat (roczniki 2011 – 2009) dystans 500 metrów – godzina 10.20

13-15 lat (roczniki 2008 – 2006) dystans 800 metrów – godzina 10.40

16-17 lat (roczniki 2005 – 2004) dystans 1500 metrów – godzina 11.10 

Dekoracje odbędą się zaraz po zakończeniu biegów w poszczególnych kategoriach.  Nagrody otrzyma pierwsza trójka w każdej kategorii z podziałem na chłopców i dziewczyny. Zapisy do biegów rozpoczną się 4 listopada 2019 r. za pośrednictwem strony www.receptanazdrowie.net.pl, na zasadach podanych poniżej. Opłata startowa za udział w biegach dzieci i młodzieży jest stała i wynosi 20 złotych. Warunkiem dopuszczenia do biegów dzieci i młodzieży jest dostarczenie w dniu zawodów do Biura Zawodów podpisanej przez rodzica, lub pełnoprawnego opiekuna, zgody na start zgłoszonej osoby. Wzór dokumentu jest dostępny na stronie www.receptanazdrowie.net.pl 

V. ZASADY UCZESTNICTWA, KLASYFIKACJA, NAGRODY

 • 1. W biegu głównym mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 • 2. Przed biegiem zawodnik musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
 • 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów, albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
 • 4. Biuro Zawodów będzie się mieścić w Arturówku na terenie „Leśnego Baru” przy Skrzydlatej 75. Biuro będzie czynne w dniu biegu od godziny 8:00 do 11:00. W Biurze odbiór pakietów startowych, numerów i czipów zwrotnych.
 • 5. Uczestnicy będą klasyfikowani w kategorii branżowej farmaceutów – open z podziałem na płeć i kat. wiekowe, oraz przyjaciół farmaceutów open z podziałem na płeć i w kategoriach wiekowych .
 • 6. Kategorie wiekowe:
  M20 (ur. 2003-1992), M30 (ur. 1991-1982), M40 (ur. 1981-1972), M50 (ur. 1971-1962), M60+ (ur.1961 i starsi)
  K20 (ur. 2003-1992), K30 (ur. 1991-1982), K40 (ur. 1981-1972), K50 (ur. 1971-1962), K60+ (ur. 1961 i starsze)
 • 7. Nagrody będą przyznawane trzem najlepszym zawodnikom i zawodniczkom w danej kategorii.
 • 8. Wręczenie nagród odbędzie się na terenie miasteczka biegowego w dniu12 czerwca 2021 roku o godzinie 14.30.
 • 9. Po zakończeniu biegu odbędzie się losowanie wśród uczestników upominków ufundowanych przez sponsorów i partnerów imprezy.
 • 10. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 35 złotych, jeśli dokonana jest nie później jak do dnia 31 grudnia 2019 roku, 45 złotych od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 marca 2021 roku i 55 złotych w terminie 1 kwietnia – 12 czerwca 2021 roku (dzień zawodów). W ramach opłaty zawodnik otrzymuje pakiet startowy, który obejmuje: numer startowy, napój regeneracyjny oraz ciepły posiłek.
 • 11. Opłata startowa nie będzie zwracana i nie może być przeniesiona na inną osobę.
 • 12. Uczestnicy zgłaszający się do kategorii branżowej farmaceutów są zwolnioni z opłat startowych. Każdy zgłoszony farmaceuta zostanie zweryfikowany pod kątem wykonywanego zawodu przez Izbę Aptekarską. Osoby, które nie przejdą weryfikacji zostaną usunięte z listy uczestników biegu.
 • 13. Rejestracja do biegu odbywa się poprzez stronę internetową www.receptanazdrowie.net.pl, oraz w biurze zawodów w dniu zawodów od 08:00 do 11:00.
   Osoby, które nie posiadają jeszcze konta na stronie zapisy.inessport.pl muszą najpierw dokonać Rejestracji. Po podaniu wymaganych danych i zakończeniu rejestracji, należy zalogować się na swoje, utworzone właśnie konto i wybrać odpowiedni formularz zgłoszenia (wybrać kategorię ogólną, dziecięcą lub dla farmaceuty).
  Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 10 czerwca 2021 roku.
 • 14. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
  Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
  Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
  Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
  Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
  W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
  Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 • 15. Przy rejestracji zawodnikowi zostanie przydzielony numer startowy.
 • 16. Organizator zapewnia szatnie i toalety. Organizator nie zapewnia natrysków.
 • 17. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 • 18. Wyniki, wszelkie informacje oraz aktualne klasyfikacje będą podawane na stronie zapisy.inessport.pl. Uwagi i reklamacje dotyczące wyników biegów należy zgłaszać w terminie 48 godzin od chwili ukazania się wyników danego biegu na adres podany w wynikach.
 • 19. Interpretacja i prawo zmiany niniejszego regulaminu jest wyłącznym prawem Organizatora.

VI. POMIAR CZASU:

 • 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
 • 2. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 • 3. Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.
 • 4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto (czas liczony od momentu przekroczenia lini startu).
 • 5. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Dane osobowe uczestników biegu „Recepta na zdrowie” będą przetwarzane w celach wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 • 2. Dane osobowe uczestników biegu „Recepta na zdrowie” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu „Recepta na zdrowie” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, (lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu „Recepta na zdrowie”), przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 • 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim poza podmiotem współpracującym przy organizacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu „Recepta na zdrowie”.
 • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 • 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 • 5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 • 6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną.
 • 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 • 8. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.receptanazdrowie.net.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 • 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • 10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator

Program imprezy , 12 czerwca 2021

 • 08:00 Otwarcie Biura Zawodów na terenie Leśnego Baru przy Skrzydlatej 75.
 • 10:00 Teren pikniku rodzinnego – początek animacji dla najmłodszych
 • 10:00 Teren biegu – start biegu dzieci kategoria 7-9 lat, dystans 300 metrów
 • 10:20 Teren biegu – start biegu dzieci 10-12 lat, dystans 500 metrów
 • 11:00 Biuro Zawodów – zakończenie rejestracji uczestników biegu głównego
 • 10:40 Teren biegu – start biegu młodzieży 13-15 lat, dystans 800 metrów
 • 11.10 Teren biegu – start biegu młodzieży 16-17 lat, dystans 1500 metrów
 • Ok. 11.40 Dekoracja ostatniego biegu dla dzieci i młodzieży
 • 12.00 Start biegu głównego „Recepta na zdrowie”
 • 14.30 Dekoracja uczestników biegu głównego „Recepta na zdrowie”
 • 15.30 Zamknięcie Biura Zawodów